Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden opdrachtnemers

The YoungOnes B.V. is statutair gevestigd te Hoofddorp met adres Siriusdreef 12, 2132 WT te Hoofddorp en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 70236453

1 Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1.1 Dienst

De dienstverlening die door YoungOnes wordt aangeboden door middel van de Website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Opdrachtnemers en Opdrachtgevers in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden buiten dienstbetrekking.

1.2 Opdrachtgever

De natuurlijke of rechtspersoon die een Opdracht aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een Opdrachtnemer met gebruikmaking van de Website.

1.3 Opdrachtnemer

De natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van het platform beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Opdrachtgever respectievelijk zich inschrijft voor dan wel biedt op één of meer opdrachten van een Opdrachtgever. De Opdrachtnemer zal de werkzaamheden verrichten middels een overeenkomst van opdracht.

1.4 Website

youngones.works en alles wat hieraan gelieerd is, zo ook de daarbij bijbehorende Apps.

1.5 Opdracht

Werkzaamheden die Opdrachtgevers door 1 of meerdere Opdrachtnemers willen laten verrichten en hiervoor op de Website hebben geplaatst.

2 Algemeen

2.1 Faciliteiten

2.1.1 YoungOnes faciliteert:

 • een platform waar Opdrachten geplaatst kunnen worden;
 • een platform waar geacquireerd kan worden op Opdrachten;
 • modelovereenkomsten (waaronder een overeenkomst van opdracht tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever);
 • facturatie namens Opdrachtnemers; en
 • betalingen.

2.1.2 YoungOnes is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen.

2.1.3 Afwijkingen van de Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen YoungOnes en Opdrachtnemer zijn overeengekomen

2.2 Gebruiksrecht

YoungOnes verleent Opdrachtnemer hierbij het gebruiksrecht van haar platform.

2.3 Content

YoungOnes is niet verantwoordelijk voor enige content geplaatst op het platform of op haar Website. YoungOnes neemt uiteraard wel maatregelen om juistheid, geldigheid en compleetheid van informatie te waarborgen.

2.4 Zelfstandigheid

2.4.1 Opdrachtnemer erkent dat YoungOnes slechts een middel is om een eigen onderneming te drijven.

2.4.2 YoungOnes waarborgt in geen geval de zelfstandigheid van Opdrachtnemer.

2.4.3 YoungOnes maakt het aantal gewerkte uren per Opdrachtgever inzichtelijk voor Opdrachtnemer.

2.4.4 Opdrachtnemer kan jaarlijks een maximum van 650 uren werken voor een Opdrachtgever, zodat in ieder geval aan 3 Opdrachtgevers op jaarbasis voldaan kan worden.

3 Vergoeding, facturatie en betaling

3.1 Facturatie

YoungOnes factureert in naam van de Opdrachtnemer. Opdrachtgever betaalt vervolgens YoungOnes en YoungOnes betaalt Opdrachtnemer namens Opdrachtgever door middel van reversed billing. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat YoungOnes tijdig namens Opdrachtnemer aan Opdrachtgever kan factureren, in die zin dat binnen 2 dagen na afloop van de werkzaamheden de specificatie van de verrichte werkzaamheden bij YoungOnes bekend is. Op de factuur van YoungOnes staat expliciet vermeld dat YoungOnes namens Opdrachtnemer factureert.

3.2 Machtiging

Opdrachtnemer machtigt YoungOnes bij deze onherroepelijk om facturen van de Opdracht aan opdrachtgever te sturen en de betalingen van opdrachtgever voor opdrachtnemer in ontvangst te nemen.

3.3 Factoring

Teneinde de vergoeding evenwel binnen 7 dagen na afloop van de Opdracht te kunnen ontvangen zal opdrachtnemer de vordering uit hoofde van de Opdracht op opdrachtgever ter verkoop en overdracht aanbieden aan The YoungOnes B.V., gevestigd te 2132 WT Hoofddorp, Siriusdreef 12 (hierna “The YoungOnes B.V.”), overeenkomstig de “Overeenkomst tot koop van handelsvorderingen” (hierna “de Koopovereenkomst”), die ondertekend door partijen als bijlage 1 aan deze akte is gehecht. De Koopovereenkomst wordt door The YoungOnes B.V. met opdrachtnemer gesloten.

3.4 Volmacht

Opdrachtnemer verleent bij deze onherroepelijk volmacht aan The YoungOnes B.V. om (a) een verkoop en overdracht als bedoeld sub 3.3 tot stand te brengen overeenkomstig het bepaalde in de Koopovereenkomst en (b) betaling van de door The YoungOnes B.V. voor de vorderingen verschuldigde koopprijs in ontvangst te nemen.

3.5 Betaling

YoungOnes zal de door haar van The YoungOnes B.V. te ontvangen koopsom voor de vordering direct doorbetalen aan de opdrachtnemer; de betaling door The YoungOnes B.V. is de bevrijdende betaling voor de aankoop van de vordering van opdrachtnemer op opdrachtgever.

3.6 Terug betaling

Indien een door The YoungOnes B.V. gekochte vordering van opdrachtnemer dient te worden terugbetaald aan The YoungOnes B.V. op grond van en op de wijze zoals bepaald in de Koopovereenkomst, zal The YoungOnes B.V. zulks rechtstreeks berichten aan opdrachtnemer en zal opdrachtnemer het bedrag als bedoeld in artikel 10 van de Koopovereenkomst [binnen 2 dagen] daarna terugbetalen aan The YoungOnes B.V., zulks onverminderd de rechten van The YoungOnes B.V. jegens opdrachtnemer op grond van de aankoop en overdracht van de vordering.

3.7 Intellectueel Eigendom

Opdrachtnemer blijft zelf eigenaar van alle inhoud en informatie die Opdrachtnemer plaatst op YoungOnes. Voor inhoud waarop intellectuele-eigendomsrechten rusten, zoals foto’s (IE-inhoud), geeft Opdrachtnemer nadrukkelijk de volgende toestemming: Opdrachtnemer verleent een niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie om alle IE-inhoud te gebruiken die Opdrachtnemer plaatst op YoungOnes (IE-licentie). Deze IE-licentie eindigt wanneer Opdrachtnemer IE-inhoud of account verwijdert.

3.8 Delen van e-learning uitkomsten

Opdrachtnemer machtigt YoungOnes om uitslagen van testen, ingevuld door Opdrachtnemer via het YoungOnes platform, te delen met Opdrachtgever ten behoeve van het Profiel. Deze machtiging kan op elk moment worden ingetrokken door Opdrachtnemer.

3.9 Betaling

Ten aanzien van de betaling vervult YoungOnes uitsluitend een kassiersfunctie. Betaling door YoungOnes aan Opdrachtnemer bevrijdt Opdrachtgever van zijn betalingsverplichting jegens Opdrachtnemer. YoungOnes is verder op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de daadwerkelijke betaling door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer. Het debiteurenrisico ligt altijd bij Opdrachtnemer.

3.10 Volmacht

Opdrachtnemer verklaart bij deze onherroepelijk volmacht te verlenen aan YoungOnes om tot een verkoop en overdracht als bedoeld in sub 3.3 over te gaan en in te stemmen met de voorwaarden als opgenomen in bijlage 1.

3.11 Vergoeding

Voor het verrichten van de werkzaamheden ontvangt de Opdrachtnemer een vergoeding per uur, exclusief btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

3.12 Overige vergoedingen

In de Vergoeding zijn reiskosten, verblijfkosten, eventuele materiaalkosten, overige onkosten en reistijd begrepen. Deze kosten en de met deze kosten samenhangende tijd zoals bijvoorbeeld reistijd worden derhalve niet separaat vergoed.

4 Aansprakelijkheid

YoungOnes is enkel bemiddelaar en zal in die hoedanigheid enkele diensten verrichten. YoungOnes is derhalve niet betrokken bij de (uitvoering van de) Opdracht (de klus). De Opdracht wordt aangegaan door en tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en YoungOnes is hier geen partij bij.

YoungOnes is niet aansprakelijk voor schade die betrekking heeft op, of voortvloeit uit (de uitvoering van) de Opdracht.

YoungOnes is niet verantwoordelijk voor:

–   het doen van de aangifte van inkomstenbelasting door Opdrachtnemers;

–   het doen van de aangifte van omzetbelasting door Opdrachtnemers;

–   betalingen uit hoofde van de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

–   nakoming op welke wijze dan ook van de overeenkomst van opdracht welke is gesloten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Elke aansprakelijkheid van YoungOnes, voor zover die bestaat is gelimiteerd tot €1000,- per gebeurtenis en €5000,- per jaar. Indirecte en gevolgschade zijn nadrukkelijk uitgesloten.

5 Verzekering

YoungOnes adviseert Opdrachtnemers om een zakelijke Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering alsmede een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

6 Beëindiging

Opdrachtnemer en YoungOnes hebben het recht de registratie te allen tijde te beëindigen, zonder opgaaf van reden en zonder dat de ander aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die uit een beëindiging is voortgevloeid.

7 Overeenkomst van opdracht

7.1 Afwijkingen

De overeenkomst van opdracht wordt aangegaan door Opdrachtnemer en Opdrachtgever. YoungOnes is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van het werk dat Opdrachtnemers leveren of de kwaliteit van de opdracht die Opdrachtgevers plaatsen. YoungOnes is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van een Opdrachtgever of Opdrachtnemer in welke vorm dan ook. YoungOnes is niet verantwoordelijk voor de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt in het opdrachtformulier of indien Opdrachtgever zich hierin niet houdt aan de toepasselijke wet- en regelgeving, intellectuele eigendomsrechten en privacywetgeving voor derden.

7.2 650 uur

Indien opdrachtgever, voordat een opdrachtnemer 650 uur werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever heeft verricht, met de opdrachtnemer rechtstreeks, zonder tussenkomst van YoungOnes een arbeidsovereenkomst, danwel overeenkomst van opdracht aangaat, zal opdrachtgever YoungOnes een vergoeding zijn verschuldigd die als volgt wordt berekend: (650 minus het aantal door opdrachtnemer voor opdrachtgever gewerkte uren via het platform) vermenigvuldigd met EUR 1,- ex BTW.

7.4 Terugbetaling

Opdrachtnemer zal YoungOnes onmiddellijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen, in kennis stellen zodra er een (arbeids)overeenkomst wordt aangegaan tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zonder tussenkomst van YoungOnes, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd zal zijn ad EUR 3.000,-.

8 Onderhoud

YoungOnes is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens YoungOnes ontstaat.

9 Ratings/Referenties

9.1 Een Opdrachtgever is gerechtigd een rating/referentie toe te voegen aan het profiel van de Opdrachtnemer door wie hij bepaalde werkzaamheden heeft laten uitvoeren. In de rating/referentie worden de aldaar gevraagde gegevens door de Opdrachtgever verstrekt.

9.2 Opdrachtnemer staat er voor in dat de informatie die in de referentie wordt verstrekt te goeder trouw en waarheidsgetrouw is en vrijwaart YoungOnes voor enige aanspraak van een derde terzake daarvan.

9.3 YoungOnes is te allen tijde gerechtigd een referentie te verwijderen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend toe overgaan indien, naar aanleiding van een melding, blijkt dat de referentie onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is, dan wel anderszins niet voldoet aan de voorwaarden.

9.4 Een referentie dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

– een referentie mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;
– een referentie mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een Opdrachtnemer;
– een referentie mag geen links en/of scripts bevatten;
– een referentie dient te zijn toegevoegd door de Opdrachtnemer en dient betrekking te hebben op de Opdrachtnemer door wie de opdracht is uitgevoerd.

10 Diversen

10.1 Maximum uren

Opdrachtnemer zal maximaal 650 uur per jaar voor dezelfde Opdrachtgever werkzaamheden verrichten op grond van een of meerdere overeenkomsten als bedoeld in artikel 7.

10.2 Goedkeuring

Zonder de voorafgaande goedkeuring van YoungOnes, zal Opdrachtnemer met een Opdrachtgever geen andere overeenkomsten aangaan dan een of meerdere overeenkomsten van opdracht als bedoeld in artikel 6.

10.3 Vervanging

Het staat de Opdrachtnemer vrij zich bij de werkzaamheden te laten vervangen door een ander, die de Opdrachtnemer al dan niet via het platform van Bemiddelaar aanstelt. Opdrachtnemer staat garant dat die ander bevoegd is om te mogen werken in Nederland en dit ook kan aantonen indien gevraagd. Daarbij heeft Opdrachtgever niet het recht de vervanger(s) te weigeren. Opdrachtnemer heeft bij vervanging een gegronde reden waardoor hij/zij de dienst niet kan werken en meldt voorafgaand aan de vervanging aan de Opdrachtgever wie de werkzaamheden namens hem/haar uitvoer(en)(t). Het is niet toegestaan om bij voorbaat vervanging te regelen en zelf als tussenpartij te fungeren middels ons platform.

10.4 Annulering

Indien Opdrachtnemer de overeenkomst van opdracht buiten de afgesproken annuleringstermijn annuleert, gaat artikel 10.3 in werking. Indien geen vervanging wordt verzorgd door Opdrachtnemer, wordt er een keuze gemaakt door de Opdrachtgever van de desbetreffende Opdracht. De Opdrachtgever geeft per Opdracht aan of deze wel of niet tevreden is over de afhandeling van de annulering of no-show door Opdrachtnemer. Indien tevreden, is er geen gevolg voor de Opdrachtnemer. Indien niet tevreden, treedt er een vervolgproces in werking.

 1. Bij opdrachten in de toekomst waarop de Opdrachtnemer gematcht is, wordt iedere Opdrachtgever van de desbetreffende opdracht op de hoogte gesteld van de annulering. Opdrachtgevers krijgen de keuze desgewenst de match ongedaan te maken. Indien dit buiten de geldende annuleringstermijn gebeurt, vervalt de mogelijkheid tot het claimen van de Opdracht voor de Opdrachtnemer.  
 2. Bij Opdrachten in de toekomst waarop de Opdrachtnemer heeft gereageerd, maar waar nog geen match is gemaakt, wordt de reactie ongedaan gemaakt.
 3. De opdrachtnemer krijgt per mail de keuze om actief te blijven op het platform. Dit kan door het betalen van een borg t.w.v. € 100,-. De Opdrachtnemer dient binnen 72 uur (3 dagen) een reactie te geven en daarin zijn of haar keuze aan te geven. 
 4. Indien de Opdrachtnemer wenst de borg te betalen, dan ontvangt de Opdrachtnemer een I-Deal link per mail om het bedrag over te maken. Dit dient binnen 24 uur (1 dag) te gebeuren. 
 5. Indien de Opdrachtnemer niet binnen 72 uur (3 dagen) reageert na de signalering en/of niet binnen 24 uur (1 dag) de borg overmaakt, wordt de Opdrachtnemer alsnog automatisch afgemeld op Opdrachten waarvoor Opdrachtnemer reeds gematcht stond. Opdrachtnemer heeft ook niet de kans te reageren op nieuwe Opdrachten
 6. De Opdrachtnemer kan weer aanspraak maken op de borg zodra hij / zij achtereenvolgens 10 Opdrachten heeft uitgevoerd, zonder opnieuw te maken hebben gehad met een annulering buiten het termijn of een no-show. Opdrachtnemer dient actief contact op te nemen met YoungOnes (support@youngones.works) om de borg te laten uitkeren. 

11 Account

11.1 Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van YoungOnes dient een account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op de Website onder opgave van de gevraagde gegevens.

11.2 Een account wordt pas aangemaakt wanneer YoungOnes de aanvraag tot het plaatsen van een account schriftelijk heeft aanvaard. YoungOnes is gerechtigd (het aanmaken van) een account en/of een bieding of andere informatie door de Opdrachtnemer te weigeren c.q. te verwijderen zonder vermelding van redenen.

11.3 Ten behoeve van het account wordt een wachtwoord aan de Opdrachtnemer verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Opdrachtnemer mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn account en vrijwaart YoungCapital voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn account van de Dienst is gemaakt.

11.4 YoungOnes  is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de dienst.

12 Uitsluiting

YoungOnes behoudt zich het recht voor om Opdrachtnemer uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Website, door onder meer zijn account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geïnde vergoedingen terug te betalen, indien:
–   de Opdrachtnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden;
–   de Opdrachtnemer inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;
–   de Opdrachtnemer een uitzendbureau dan wel een daarmee vergelijkbare onderneming drijft;
–   de Opdrachtnemer een referentie plaatst bij een Opdracht die door de Opdrachtnemer zelf op de Website is geplaatst;
–   de Opdrachtnemer in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.
–   de Opdrachtnemer medewerkers van YoungOnes of Opdrachtgevers onheus bejegend d.m.v. smadelijke, lasterlijke, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik.

13 Overmacht

YoungOnes is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan YoungOnes gebruik maakt.

14 Verwijzingen

De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de Websites van derden. YoungOnes heeft geen zeggenschap over deze Websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.

15 Beveiliging

YoungOnes spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. YoungOnes legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

16 Nederlands recht en rechtsmacht

Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

_______________________________________________________________________________________

Bijlage 1:

OVEREENKOMST TOT KOOP EN LEVERING VAN HANDELSVORDERINGEN

DE ONDERGETEKENDEN:

 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid The YoungOnes B.V, statutair gevestigd te gemeente Haarlemmermeer en kantoorhoudende aan Siriusdreef 12, 2132WT Hoofddorp, geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel  onder nummer 70236453 handelend onder de naam “The YoungOnes B.V.”, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heren H. de Koning, B.O. Bosveld en R.A.L. Thewessen (hierna te noemen: “The YoungOnes B.V.”)

en

 1. <Client: bedrijfsnaam> gevestigd te <Client: postcode> <Client: stad> aan de <Client: adres> (handelsregisternummer <Client: KvK-nummer>), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door <Contactpersoon: titel> <Contactpersoon: initialen> <Contactpersoon: achternaam> (hierna te noemen: “Verkoper”)

IN OVERWEGING NEMENDE:

 • The YoungOnes B.V. onderhoudt een platform dat Verkoper de mogelijkheid biedt Opdrachten van opdrachtgevers te verkrijgen tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden;
 • Verkoper verkrijgt ter zake van aanvaarde opdrachten vorderingen op zijn/haar opdrachtgevers en wenst deze vorderingen aan The YoungOnes B.V. over te dragen (te verkopen en te leveren);
 • The YoungOnes B.V. is bereid deze verkoop en overdracht door Verkoper op de nader te noemen voorwaarden te accepteren;

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

artikel 1 – Verkoop en levering

 1. Gedurende de looptijd en onder de voorwaarden van de bepalingen in deze overeenkomst zal Verkoper aan The YoungOnes B.V. ter verkoop aanbieden al zijn (toekomstige) handelsvorderingen die nog aan afnemers van Verkoper dienen te worden gefactureerd en die betrekking hebben op via het platform van The YoungOnes B.V. tot stand gekomen overeenkomsten van opdracht (hierna ook te noemen: de “Vorderingen” en elke handelsvordering afzonderlijk een “Vordering”).
 2. De aanvaarding door The YoungOnes B.V. van elk aanbod tot verkoop van een Vordering geschiedt doordat The YoungOnes B.V. de Vorderingen die zij wenst te kopen, specificeert op de door The YoungOnes B.V. op te stellen en aan het platform van The YoungOnes B.V. handelend als vertegenwoordiger van Verkoper te verstrekken afrekennota. Deze afrekennota geldt tevens als akte van cessie. De afrekennota tevens akte van cessie wordt hierna aangeduid met “Afrekennota”. De Afrekennota wordt opgemaakt in de vorm zoals deze als bijlage 1 aan deze overeenkomst is gehecht als. Verkoper verleent The YoungOnes B.V. hierbij een onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht om de Afrekennota namens Verkoper te ondertekenen. Overeenkomstig art. 156a lid 2 Rv stemt Verkoper er onherroepelijk mee in onderhandse akten anders dan bij geschrift te ontvangen.
 3. Van de levering van de Vorderingen zal mededeling worden gedaan aan de debiteuren daarvan overeenkomstig het bepaalde in artikel 6. The YoungOnes B.V. heeft daarnaast te allen tijde het recht elke Afrekennota ter registratie aan te bieden bij de belastingdienst.
 4. Met een aan The YoungOnes B.V. overgedragen Vordering gaan tevens alle aan deze Vordering verbonden zekerheids-, afhankelijke- en nevenrechten, alsmede een eventueel door Verkoper bedongen eigendomsvoorbehoud opThe YoungOnes B.V. over. Voor zover dat niet zo zou zijn draagt Verkoper bedoelde zekerheids-, afhankelijke- en neven- rechten, alsmede een eventueel door Verkoper bedongen eigendomsvoorbehoud aan The YoungOnes B.V. over middels de Afrekennota. Eventuele arbitrage-, mediation- en/of bindend-adviesbepalingen worden niet aan The YoungOnes B.V. overgedragen.

artikel 2 – Tarieven en aan te kopen bedrag Vordering

 1. Deze overeenkomst is aangegaan op basis van de meest recente prijslijst van The YoungOnes B.V., waarmee Verkoper zich akkoord verklaart. In de genoemde prijslijst zijn onder meer de jaarlijkse vaste kosten (abonnementskosten) en de kosten per te koop aangeboden Vordering opgenomen. Wijzigingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
 2. De aankoopprijs van een Vordering (het percentage van de totale Vordering inclusief de verschuldigde omzetbelasting) wordt per gekochte Vordering vooraf door The YoungOnes B.V. kenbaar gemaakt.
 3. The YoungOnes B.V. stelt bij het aangaan van deze overeenkomst een zogenaamde factorlimiet vast. Deze factorlimiet kan gelden voor Verkoper en/of per afnemer van Verkoper. De factorlimiet betreft het maximale bedrag waarvoor The YoungOnes B.V. van Verkoper en/of de bewuste afnemer Vorderingen zal kopen.. Als Verkoper aan The YoungOnes B.V. Vorderingen aanbiedt waarmee de factorlimiet wordt overschreden wordt Verkoper geacht aan The YoungOnes B.V. de last te geven deze Vorderingen op eigen naam en tegen de kosten per te koop aangeboden Vordering zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 voor Verkoper te innen.
 4. The YoungOnes B.V. behoudt zich het recht haar prijzen steeds jaarlijks en per 1 januari aan te passen.
 5. Verkoper stemt ermee in dat The YoungOnes B.V. de door haar voor de gekochte Vordering(en) verschuldigde koopprijs te allen tijde bevrijdend  kan betalen.. Verkoper verleent The YoungOnes B.V. daarvoor bij voorbaat kwijting. The YoungOnes B.V. is echter ook bevoegd om de verschuldigde koopprijs rechtstreeks aan Verkoper te betalen.

artikel 3 – Omzetbelasting

 1. Ongeacht de aankoop van een Vordering door The YoungOnes B.V. dient Verkoper op normale wijze en tijdig zorg te dragen voor afdracht van de in de Vordering begrepen omzetbelasting aan de Belastingdienst.
 2. Indien en voor zover zich met betrekking tot een door The YoungOnes B.V. van Verkoper gekochte Vordering een situatie voordoet als bedoeld in artikel 29 van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna ook te noemen: “Wet OB”), komt het recht op teruggave (hierna: het “Recht op Teruggave”) toe aan The YoungOnes B.V.. Verkoper verkoopt en levert hierbij bij voorbaat aan The YoungOnes B.V. alle vorderingen ter zake van het Recht op Teruggave die Verkoper met betrekking tot door The YoungOnes B.V. gekochte Vorderingen zal verkijgen, welke verkoop en levering hierbij door The YoungOnes B.V. wordt aanvaard. Tevens verleent Verkoper hierbij aan The YoungOnes B.V. een onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht om alle benodigde handelingen te verrichten teneinde de cessie van het Recht op Teruggave door Verkoper aan The YoungOnes B.V. tot stand te brengen of om het Recht op Teruggave bij de Belastingdienst te innen.
 3. Verkoper is op eerste schriftelijke verzoek van The YoungOnes B.V. verplicht en The YoungOnes B.V. is bevoegd de cessie van het Recht op Teruggave schriftelijk mee te delen aan de Belastingdienst en zal de Belastingdienst een afschrift of uittreksel van deze overeenkomst ter hand kunnen stellen.
 4. Verkoper verschaft aan The YoungOnes B.V. op eerste verzoek alle bewijsstukken met betrekking tot de door haar afgedragen omzetbelasting die The YoungOnes B.V. op grond van artikel 29 Wet OB wil terugvorderen, dit in origineel of, maar dan uitsluitend indien en voor zover Verkoper belang houdt bij behoud van een bewijsstuk, in afschrift. Daar waar Verkoper een bewijsstuk geheel of gedeeltelijk van zo vertrouwelijke aard acht, dat zij het niet in zijn geheel, al dan niet in origineel aan The YoungOnes B.V. ter hand wenst te stellen, mag zij in plaats daarvan volstaan met terhandstelling van een op kosten van Verkoper op te maken notariële akte houdende een uittreksel van alle voor het Recht op Teruggave relevante passages uit het bewijsstuk.

artikel 4 – Informatie en mededeling

 1. The YoungOnes B.V. is gerechtigd alle relevante kredietinformatie te verzamelen omtrent afnemers van Verkoper en daarmee ook direct in contact te treden. The YoungOnes B.V. kan als voorwaarde voor aankoop van enige Vordering stellen dat een afnemer de betreffende factuur vooraf uitdrukkelijk goedkeurt.
 2. Verkoper is verplicht en The YoungOnes B.V. is te allen tijde bevoegd de overdracht van Vorderingen (cessie) mee te delen aan de afnemers van Verkoper en kan deze afnemers een afschrift of uittreksel van deze overeenkomst ter hand stellen.

artikel 5 – Voorwaarden overdracht Vorderingen en garanties

 1. The YoungOnes B.V. is alleen bereid Vorderingen te kopen, indien Verkoper de abonnementskosten van The YoungOnes B.V. tijdig heeft betaald. Verder is The YoungOnes B.V. alleen bereid Vorderingen te kopen waarvan de facturen overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 aan haar zijn aangeboden. Het staat The YoungOnes B.V. volledig vrij om zonder opgaaf van redenen bepaalde Vorderingen of Vorderingen op bepaalde afnemers van Verkoper niet te kopen.
 2. Verkoper dient steeds de actuele versie van de door haar gehanteerde (algemene) verkoop-, leverings- en/of betalingsvoorwaarden aan The YoungOnes B.V. te verstrekken. The YoungOnes B.V. kan Verkoper bindende instructies te geven over de inhoud en het gebruik daarvan. Verkoper is verplicht om deze binnen vijf (5) werkdagen op te volgen.
 3. Op ieder moment dat Verkoper een of meer Vorderingen aan The YoungOnes B.V. overdraagt garandeert zij dat:
  1. tegen de afnemer van Verkoper geen faillissementsaanvraag, verzoek om surséance van betaling of toelating tot de WSNP loopt;
  2. de afnemer van Verkoper niet failliet is verklaard (waaronder begrepen een faillietverklaring binnen negentig (90) dagen na aankoop van de eerste Vordering op afnemer door The YoungOnes B.V.), geen surséance van betaling heeft verkregen en niet is toegelaten tot de WSNP;
  3. de afnemer van Verkoper tegenover The YoungOnes B.V. niet met de nakoming van enige verplichting in gebreke is gebleven;
  4. de Vordering geen betrekking heeft op een nog aan enige goedkeuring onderworpen transactie, verschuldigde verkoopcommissie, betaling in termijnen of nog na te komen afspraken;
  5. de gefactureerde diensten en/of werkzaamheden correct zijn uitgevoerd, en dat de afnemer de diensten bewijsbaar rechtsgeldig heeft besteld dan wel de werkzaamheden aan afnemer heeft opgedragen;
  6. de Vordering betrekking heeft op een transactie die rechtsgeldig tot stand is gekomen en dat er geen belemmering bestaat tot verkoop en levering van de Vordering op afnemer aan The YoungOnes B.V.;
  7. de Vordering vrij overdraagbaar is;
  8. afnemer tegenover Verkoper geen aanspraak kan maken op enige compensatierecht, geen verrekenbare tegenvordering bestaat en afnemer geen crediteur is van Verkoper;
  9. naast de aan The YoungOnes B.V. bekende verkoop-, leverings- en/of betalingsvoorwaarden geen andere afspraken zijn of worden gemaakt die in strijd kunnen zijn met de belangen en/of rechten van The YoungOnes B.V. als kopende partij van de Vordering en/of de aan haar bekende verkoop-, leverings- en/of betalingsvoorwaarden;
  10. er geen dispuut bestaat ten aanzien van de schuldverhouding tussen Verkoper en de afnemer en dat Verkoper niets bekend is van enige omstandigheid die een dispuut zou kunnen veroorzaken;
  11. de Vordering niet is overgedragen, verkocht of verpand – hoegenaamd ook – aan een derde;
  12. de Vordering niet is beslagen, dan wel ten laste van Verkoper beslag ligt onder afnemer;
  13. de Vordering er niet een is op een dochter-, zuster- of moedermaatschappij van Verkoper of enige andere onderneming waarin Verkoper enig belang heeft;
  14. de met afnemer overeengekomen verkoop-, leverings- en/of betalingsvoorwaarden er in voorzien dat vertragingsrente van minimaal de wettelijke handelsrente als bedoeld in de artikelen 6:119a en 6:120 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (hierna ook te noemen: “BW”) verschuldigd is, indien niet binnen de overeengekomen betalingstermijn wordt betaald;
  15. de overeengekomen betalingstermijn van een (verzamel)factuur maximaal [14] dagen is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met The YoungOnes B.V. overeengekomen.
  16. elke (verzamel)factuur ter zake van een Vordering is verzonden binnen 30 dagen nadat de diensten waarop de betreffende Vordering betrekking heeft zijn verricht.
  17. Verkoper volledig bevoegd is de Vorderingen in eigendom aan The YoungOnes B.V. over te dragen.
  18. indien een eventueel overgedragen of over te dragen Recht op Teruggave als bedoeld in artikel 3.2 bestaat, dat dit overdraagbaar is en de Belastingdienst dit niet kan aantasten op grond van enig verweer of (mogelijk) beroep op verrekening.
 4. Bij schending van een van de in artikel 5 lid 3 genoemde garanties kan Verkoper zich niet op overmacht beroepen.

artikel 6 – Cessietekst een aanlevering Vorderingen

 1. Alle door Verkoper aan The YoungOnes B.V. ter verkoop aan te bieden Vorderingen worden door The YoungOnes B.V. namens Verkoper gefactureerd op het brief- of factuurpapier van The YoungOnes B.V.. The YoungOnes B.V. voorziet al deze (verzamel)facturen van (tenminste) de volgende mededeling:

  “The YoungOnes B.V. en de Freelancers maken gebruik van factoring. In verband daarmee zijn de vorderingsrechten van (de vrije gedeelten van) deze verzamelfactuur overgedragen (verkocht en gecedeerd) aan The YoungOnes B.V.. te Amsterdam. deze verzamelfactuur kan uitsluitend bevrijdend worden betaald aan The YoungOnes B.V.. Betaling dient binnen [14 dagen] na dagtekening van deze factuur te geschieden door overboeking op IBAN NL11RABO0325479089 ten name van The YoungOnes B.V. te Hoofddorp o.v.v. het factuurnummer.
   
 2. Namens Verkoper uploadt het platform van YoungOnes. de betreffende (verzamel)factuur en alle noodzakelijke bijlagen en/of bescheiden waaruit de rechtsgeldigheid van de Vordering en het geleverde blijkt op het digitale platform van The YoungOnes B.V.. Daarop zorgt The YoungOnes B.V. voor de verzending van de (verzamel)factuur met de cessietekst en met de betreffende bijlagen aan de afnemer.

artikel 7 – Disputen en creditering

 1. Verkoper is verplicht The YoungOnes B.V. onmiddellijk te informeren over klachten en bezwaren van afnemers ten aanzien van hetgeen in de facturen ter zake van de aan The YoungOnes B.V. overgedragen Vorderingen aan hen in rekening is gebracht alsmede over eventueel onder afnemers ten laste van Verkoper gelegde derdenbeslagen.
 2. Verkoper is gehouden The YoungOnes B.V. onmiddellijk in kennis te stellen van alle eventuele crediteringen aan afnemers met betrekking tot aan The YoungOnes B.V. overgedragen Vorderingen door de desbetreffende creditfactuur voorzien van de in artikel 6 lid 1 genoemde cessie-tekst op het digitale platform van The YoungOnes B.V. te uploaden.
 3. Verkoper dient het bedrag van de in artikel 7 lid 2 genoemde creditfactuur binnen twee (2) werkdagen aan The YoungOnes B.V. te betalen.

artikel 8 – Overdracht

 1. Het is Verkoper uitdrukkelijk verboden om gedurende en na de looptijd van deze overeenkomst:
  1. aan The YoungOnes B.V. verkochte Vorderingen te verpanden en/of (nogmaals) in eigendom over te dragen aan derden;
  2. deze overeenkomst dan wel één of meer rechten of verplichtingen van Verkoper daaruit aan een derde over te dragen;
 2. De vorderingen die Verkoper uit hoofde van of in verband met deze overeenkomst op The YoungOnes B.V. heeft (waaronder de vordering tot betaling van de aankoopprijs van een Vordering) zijn niet vatbaar voor overdracht of verpanding zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
 3. The YoungOnes B.V. is gerechtigd deze overeenkomst, daaruit voorvloeiende rechten en verplichtingen en door haar gekochte Vorderingen aan derden over te dragen of te verpanden. Voor zover nodig en rechtens toegestaan, verleent Verkoper hierbij bij voorbaat zijn toestemming of medewerking.

artikel 9 – Rechtstreekse betaling

 1. Indien afnemer een Vordering rechtstreeks aan Verkoper of The YoungOnes B.V. betaalt is Verkoper verplicht deze betaling direct aan The YoungOnes B.V. te melden en het ontvangen bedrag uit eigen beweging binnen twee (2) dagen na ontvangst aan The YoungOnes B.V. te betalen.

artikel 10 – Looptijd en opzegging

 1. Indien:
   1. de afnemer binnen redelijke termijn na ontvangst van de factuur klaagt over de in rekening gebrachte diensten en deze klacht in de visie van The YoungOnes B.V. terecht is,
   2. naar de redelijke beoordeling van The YoungOnes B.V. sprake is van een inbreuk op één of meer van de garanties als bedoeld in artikel 5 lid 3,
   3. sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 7, artikel 8 lid 1 (a) of artikel 9,
 2. In het geval van een terugverkoop en retrocessie is Verkoper gehouden om alle kosten die daarmee verband houden aan The YoungOnes B.V. te vergoeden.
 3. De retrocessie geschiedt onder opschortende voorwaarde van volledige betaling door Verkoper van het in lid 1 genoemde bedrag. Tot het moment van volledige betaling en retrocessie is The YoungOnes B.V. gerechtigd van de afnemer van Verkoper betaling te verkrijgen en deze zo nodig af te dwingen.

artikel 11 – Bijzondere verplichtingen Verkoper

 1. Binnen zes (6) maanden na afsluiting van het boekjaar en ook op eerste verzoek van The YoungOnes B.V. dient Verkoper zijn (geconsolideerde) jaarcijfers aan The YoungOnes B.V. te verstrekken.
 2. Bij toepasselijkheid van de regelingen betreffende keten- en inlenersaansprakelijkheid, dient Verkoper aan The YoungOnes B.V. maandelijks een Verklaring betalingsgedrag keten- en inlenersaansprakelijkheid van de Belastingdienst te overleggen.
 3. Indien de door Verkoper gefactureerde diensten onder de (wettelijke) regelingen betreffende keten- en inlenersaansprakelijkheid vallen, heeft de aankoop van de Vordering door The YoungOnes B.V. uitsluitend betrekking op het zogenaamde vrije gedeelte van de Vordering. Verkoper dient op juiste wijze en tijdige zorg te dragen voor de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de (wettelijke) regelingen betreffende keten- en inlenersaansprakelijkheid.
 4. Zonder schriftelijke toestemming van The YoungOnes B.V. is het Verkoper verboden om derden inzage te geven in deze overeenkomst.

artikel 12 – Boetebeding, contractuele rente en (buiten)gerechtelijke kosten

 1. Indien Verkoper één of meer van zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet (tijdig) nakomt is deze aan The YoungOnes B.V. een boete verschuldigd ter hoogte van tweemaal het nominale bedrag van de Vordering(en) waaraan de niet-nakoming is gerelateerd. Indien de niet-nakoming niet is gerelateerd aan een of meer specifieke Vorderingen, dan is Verkoper aan The YoungOnes B.V. een boete verschuldigd ter hoogte van €1.500,00 (zegge: vijftienhonderd euro). De verschuldigdheid van enige boete laat het recht van The YoungOnes B.V. op nakoming onverlet.
 2. Over de periode dat Verkoper in verzuim is met het betalen van enig bedrag aan The YoungOnes B.V. is Verkoper een contractuele rente van een procent (1%) per maand verschuldigd. Deze rente heeft geen boetekarakter en laat het recht van The YoungOnes B.V. op nakoming onverlet.
 3. Verkoper dient alle buitengerechtelijke en de daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten te vergoeden die The YoungOnes B.V. maakt om nakoming van deze overeenkomst en/of betaling van de Vorderingen te bewerkstelligen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op vijftien procent (15%) van het te vorderen bedrag, met een minimum van €125,00 (zegge: honderdvijfentwintig euro). Vergoeding van de in deze bepaling genoemde kosten doet niets af aan het recht van The YoungOnes B.V. op nakoming.

artikel 13 – Voorwaardelijke private last tot inning

 1. Voor zover de in het kader van deze overeenkomst aan The YoungOnes B.V. verkochte en geleverde Vorderingen onoverdraagbaar blijken te zijn, geeft Verkoper reeds nu bij voorbaat aan The YoungOnes B.V. de last en aanvaardt The YoungOnes B.V. van Verkoper deze last om in het belang van Verkoper doch op eigen naam (dus op naam van The YoungOnes B.V.) betalingen te ontvangen van alle Vorderingen die Verkoper krachtens of uit hoofde van deze overeenkomst aan The YoungOnes B.V. heeft verkocht en geleverd.
 2. Voor zover dit rechtens wordt toegelaten is The YoungOnes B.V. met uitsluiting van Verkoper bevoegd en verplicht de bedoelde last uit te voeren. Deze uitsluiting geldt ook tegenover derden.
 3. The YoungOnes B.V. is gerechtigd de last geheel naar eigen inzicht uit te voeren.

artikel 14 – Verzuim, verrekening en opschorting

 1. Bij het verstrijken van enige in deze overeenkomst genoemde termijn raakt Verkoper in verzuim.
 2. The YoungOnes B.V. is bevoegd haar vorderingen op Verkoper te verrekenen met al hetgeen zij aan Verkoper verschuldigd is. Ook is The YoungOnes B.V. bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
 3. Een beroep op verrekening door Verkoper is uitgesloten. Ook kan Verkoper de nakoming zijn verplichtingen niet opschorten.

artikel 15 – Looptijd en opzegging

 1. Deze overeenkomst is direct na ondertekening door beide partijen van kracht en heeft een looptijd van twaalf (12) kalendermaanden, gerekend vanaf de ingangsdatum van deze overeenkomst.
 2. Deze overeenkomst wordt stilzwijgend met een periode van telkens twaalf (12) kalendermaanden verlengd, tenzij Verkoper de overeenkomst uiterlijk drie (3) maanden voorafgaand aan de einddatum van de bewuste periode bij aangetekende brief heeft opgezegd.
 3. Onverminderd het recht op ontbinding en haar overige wettelijke rechten heeft The YoungOnes B.V. de mogelijkheid deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling op te zeggen indien Verkoper een of meer van zijn verplichtingen genoemd in de deze overeenkomst niet (behoorlijk) nakomt.
 4. Na de beëindiging van de overeenkomst lopen de verplichtingen van partijen uit hoofde van deze overeenkomst ook na beëindiging daarvan onverkort door voor Vorderingen die The YoungOnes B.V. vóór de einddatum van Verkoper zijn gekocht.
 5. Verkoper is gehouden om alle schade en kosten die verband houden met een tussentijdse opzegging als bedoeld in artikel 15 lid 3 aan The YoungOnes B.V. te vergoeden. Daaronder zijn ook de volledige kosten van eventuele juridische bijstand. Deze bepaling laat het recht op nakoming van The YoungOnes B.V. onverlet.

artikel 16 – Toepasselijk recht en domiciliekeuze

 1. Op deze overeenkomst (waaronder deze bepaling), de Afrekennota en alle verbintenissen die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele door Verkoper gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op enige rechtsverhouding tussen Verkoper en The YoungOnes B.V..
 3. Indien tussen The YoungOnes B.V. en Verkoper enig geschil mocht ontstaan dat verband houdt met deze overeenkomst (waaronder deze bepaling), de Afrekennota of enige daaruit voortvloeiende verbintenis is de Rechtbank te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd om daarvan kennis te nemen onverminderd het recht op hoger beroep.

Deze overeenkomst is in tweevoud opgemaakt en door beide partijen ondertekend. Beide partijen verklaren van deze overeenkomst ieder een ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.

plaats en datum: Amsterdam <Datum: vandaag>

<Opdrachtnemer>

<bestuurder>

 

The YoungOnes B.V..

PJP Graafmans