Gebruiksvoorwaarden Opdrachtnemers

The YoungOnes B.V. is statutair gevestigd te Hoofddorp met adres Siriusdreef 12, 2132 WT te Hoofddorp en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 70236453

1 Definities 

In deze Gebruiksvoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 

1.1 Dienst
De dienstverlening die door YoungOnes wordt aangeboden door middel van de Website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Opdrachtnemers en Opdrachtnemers in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden buiten dienstbetrekking. 

1.2 Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een Opdrachtnemer met gebruikmaking van de Website. 

1.3 Opdrachtnemer
De natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van het platform beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Opdrachtgever respectievelijk zich inschrijft voor dan wel biedt op één of meer opdrachten van een Opdrachtgever.De Opdrachtnemer zal de werkzaamheden verrichten middels een overeenkomst van opdracht. 

1.4 Website
www.youngones.works en alles wat hieraan gelieerd is, zo ook de daarbij bijbehorende Apps.

2 Algemeen

2.1 Faciliteiten

2.1.1 YoungOnes faciliteert:

 • een platform waar opdrachten geplaatst kunnen worden;
 • een platform waar geacquireerd kan worden op opdrachten;
 • modelovereenkomsten (waaronder een overeenkomst van opdracht tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever);
 • facturatie namens Opdrachtnemers; en
 • betalingen.

2.1.2 YoungOnes is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen.

2.1.3 Afwijkingen van de Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen YoungOnes en Opdrachtnemer zijn overeengekomen

2.2 Gebruiksrecht

YoungOnes verleent Opdrachtnemer hierbij het gebruiksrecht van haar platform.

2.3 Content

YoungOnes is niet verantwoordelijk voor enige content geplaatst op het platform of op haar Website. YoungOnes neemt uiteraard wel maatregelen om juistheid, geldigheid en compleetheid van informatie te waarborgen.

2.4 Zelfstandigheid

2.4.1 Opdrachtnemer erkent dat YoungOnes slechts een middel is om een eigen onderneming te drijven.

2.4.2 YoungOnes waarborgt in geen geval de zelfstandigheid van Opdrachtnemer.

2.4.3 YoungOnes maakt het aantal gewerkte uren per Opdrachtgever inzichtelijk voor Opdrachtnemer.

2.4.4 Opdrachtnemer kan jaarlijks een maximum van 650 uren werken voor een Opdrachtgever, zodat in ieder geval 3 Opdrachtgevers op jaarbasis voldaan kan worden.

3 Vergoeding, facturatie en betaling

3.1 Facturatie

YoungOnes factureert in naam van de Opdrachtnemer. Opdrachtgever betaalt vervolgens YoungOnes en YoungOnes betaalt Opdrachtnemer namens Opdrachtgever door middel van reversed billing. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat YoungOnes tijdig namens Opdrachtnemer aan Opdrachtgever kan factureren, in die zin dat binnen 2 dagen na afloop van de werkzaamheden de specificatie van de verrichte werkzaamheden bij YoungOnes bekend is. Op de factuur van de YoungOnes staat expliciet vermeld dat Bemiddelaar namens Opdrachtnemer factureert.

3.2 Machtiging

Opdrachtnemer machtigt YoungOnes bij deze onherroepelijk om facturen van de opdracht aan opdrachtgever te sturen en de betalingen van opdrachtgever voor opdrachtnemer in ontvangst te nemen.

3.3 Factoring

Teneinde de vergoeding evenwel binnen 7 dagen na afloop van de opdracht te kunnen ontvangen zal opdrachtnemer de vordering uit hoofde van de opdracht op opdrachtgever ter verkoop en overdracht aanbieden aan de factormaatschappij Finqle BV, gevestigd te 1033 SC Amsterdam, tt. Vasumweg 58 B (hierna “Finqle”), overeenkomstig de “Overeenkomst tot koop van handelsvorderingen” (hierna “de Koopovereenkomst”), die ondertekend door partijen als bijlage 1 aan deze akte is gehecht. De Koopovereenkomst wordt door YoungOnes namens Finqle met opdrachtnemer gesloten. Finqle heeft daartoe aan YoungOnes een volmacht verstrekt.

3.4 Volmacht

Opdrachtnemer verleent bij deze onherroepelijk volmacht aan YoungOnes om (a) een verkoop en overdracht als bedoeld sub 3.3 tot stand te brengen overeenkomstig het bepaalde in de Koopovereenkomst en (b) betaling van de door Finqle voor de vorderingen verschuldigde koopprijs in ontvangst te nemen.

3.5 Betaling

YoungOnes zal de door haar van Finqle te ontvangen koopsom voor de vordering direct doorbetalen aan de opdrachtnemer; de betaling door Finqle aan YoungOnes is de bevrijdende betaling voor de aankoop door Finqle van de vordering van opdrachtnemer op opdrachtgever.

3.6 Terug betaling

Indien een door Finqle gekochte vordering van opdrachtnemer dient te worden terugbetaald aan Finqle op grond en op de wijze zoals bepaald in de Koopovereenkomst, zal Finqle zulks rechtstreeks berichten aan opdrachtnemer en zal opdrachtnemer het bedrag als bedoeld in artikel 10 van de Koopovereenkomst [binnen 2 dagen] daarna terugbetalen aan Finqle, zulks onverminderd de rechten van Finqle jegens opdrachtnemer op grond van de aankoop en overdracht van de vordering.

3.7 Intellectueel Eigendom

Opdrachtnemer blijft zelf eigenaar van alle inhoud en informatie die Opdrachtnemer plaatst op YoungOnes. Voor inhoud waarop intellectuele-eigendomsrechten rusten, zoals foto’s (IE-inhoud), geeft Opdrachtnemer ons nadrukkelijk de volgende toestemming: Opdrachtnemer verleent ons een niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie om alle IE-inhoud te gebruiken die Opdrachtnemer plaatst op YoungOnes (IE-licentie). Deze IE-licentie eindigt wanneer Opdrachtnemer uw IE-inhoud of uw account verwijdert.

3.8 Delen van e-learning uitkomsten Opdrachtnemer machtigt YoungOnes om uitslagen van testen, ingevuld door Opdrachtnemer via het YoungOnes platform, te delen met Opdrachtgever ten behoeve van het visitekaartje. Deze machtiging kan op elk moment worden ingetrokken door Opdrachtnemer.

3.6 Kassiersfunctie

Ten aanzien van de betaling vervult YoungOnes uitsluitend een kassiersfunctie. Betaling door YoungOnes aan Opdrachtnemer bevrijdt Opdrachtgever van zijn betalingsverplichting jegens Opdrachtnemer. YoungOnes is verder op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de daadwerkelijke betaling door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer. Het debiteurenrisico ligt altijd bij Opdrachtnemer.

3.7 Volmacht Opdrachtnemer verklaart bij deze onherroepelijk volmacht te verlenen aan YoungOnes om tot een verkoop en overdracht als bedoeld in sub 2.3 over te gaan en in te stemmen met de voorwaarden als opgenomen in bijlage 1.

3.11 Vergoeding

Voor het verrichten van de werkzaamheden ontvangt de Opdrachtnemer een vergoeding per uur, exclusief btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

3.12 Overige vergoedingen

In de Vergoeding zijn reiskosten, verblijfkosten, eventuele materiaalkosten, overige onkosten en reistijd begrepen. Deze kosten en de met deze kosten samenhangende tijd zoals bijvoorbeeld reistijd worden derhalve niet separaat vergoed.

4 Aansprakelijkheid

YoungOnes is niet verantwoordelijk voor:

 • het doen van de aangifte van inkomstenbelasting door Opdrachtnemers;
 • het doen van de aangifte van omzetbelasting door Opdrachtnemers;
 • schade die voortvloeit uit het niet of niet geheel nakomen van een of meerdere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden; en
 • betalingen uit hoofde van de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
 • nakoming op welke wijze dan ook van de overeenkomst van opdracht welke is gesloten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Elke aansprakelijkheid van YoungOnes, voor zover die bestaat is gelimiteerd tot €1000,- per gebeurtenis en €5000,- per jaar. Indirecte en gevolgschade zijn nadrukkelijk uitgesloten.

5 Verzekering

YoungOnes adviseert Opdrachtnemers om een zakelijke Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering alsmede een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

6 Beëindiging

Opdrachtnemer en YoungOnes hebben het recht de registratie te allen tijde te beëindigen, zonder opgaaf van reden en zonder dat de ander aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die uit een beëindiging is voortgevloeid.

7 Overeenkomst van opdracht

7.1.1 Afwijkingen

Als service bij haar platform stelt YoungOnes een template overeenkomst van opdracht ter beschikking aan de Opdrachtnemers en de Opdrachtgevers. Partijen zijn vrij zelf andere afspraken te maken, maar zullen daarbij niet afwijken van de artikelen in deze voorwaarden.YoungOnes kan echter niet instaan voor het al dan niet ontstaan of aanwezig zijn van een dienstbetrekking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Opdrachtgever en Opdrachtnemer dienen hieromtrent duidelijke afspraken te maken welke in lijn zijn met de vigerende wetgeving. Tevens dient de feitelijke situatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeen te komen met hetgeen in de template overeenkomst wordt opgenomen.

7.1.2 YoungOnes geen partij

De overeenkomst van opdracht wordt aangegaan door Opdrachtnemer en Opdrachtgever. YoungOnes is dus geen partij bij deze overeenkomst. YoungOnes is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van het werk dat Opdrachtnemers leveren of de kwaliteit van de opdracht die Opdrachtgevers plaatsen. YoungOnes is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van een Opdrachtgever of Opdrachtnemer in welke vorm dan ook. YoungOnes is niet verantwoordelijk voor de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt in het opdrachtformulier of indien Opdrachtgever zich hierin niet houdt aan de toepasselijke wet- en regelgeving, intellectuele eigendomsrechten en privacywetgeving voor derden.

7.2 650 uur

Indien opdrachtgever, voordat een opdrachtnemer 650 uur werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever heeft verricht, met de opdrachtnemer rechtstreeks, zonder tussenkomst van YoungOnes een arbeidsovereenkomst, danwel overeenkomst van opdracht aangaat, zal opdrachtgever YoungOnes een vergoeding zijn verschuldigd die als volgt wordt berekend: (650 minus het aantal door opdrachtnemer voor opdrachtgever gewerkte uren via het platform) vermenigvuldigd met EUR 3,50- ex BTW.

7.3 Terugbetaling

Opdrachtnemer zal YoungOnes onmiddellijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen, in kennis stellen zodra er een (arbeids)overeenkomst wordt aangegaan tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zonder tussenkomst van YoungOnes, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd zal zijn ad EUR 3.000,-.

8 Onderhoud 

YoungOnes is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens YoungOnes ontstaat.

9 Ratings/Referenties 

9.1 Een Opdrachtgever is gerechtigd een rating/referentie toe te voegen aan het profiel van de Opdrachtnemer door wie hij bepaalde werkzaamheden heeft laten uitvoeren. In de rating/referentie worden de aldaar gevraagde gegevens door de Opdrachtgever verstrekt. 

9.2 Opdrachtnemer staat er voor in dat de informatie die in de referentie wordt verstrekt te goeder trouw en waarheidsgetrouw is en vrijwaart YoungOnes voor enige aanspraak van een derde terzake daarvan. 

9.3 YoungOnes is te allen tijde gerechtigd een referentie te verwijderen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend toe overgaan indien, naar aanleiding van een melding, blijkt dat de referentie onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is, dan wel anderszins niet voldoet aan de voorwaarden. 

9.4 Een referentie dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:    

– een referentie mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;
– een referentie mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een Opdrachtnemer;
– een referentie mag geen links en/of scripts bevatten;
– een referentie dient te zijn toegevoegd door de Opdrachtnemer en dient betrekking te hebben op de Opdrachtnemer door wie de opdracht is uitgevoerd.

10 Diversen

10.1 Maximum uren

Opdrachtnemer zal maximaal 650 uur per jaar voor dezelfde Opdrachtgever werkzaamheden verrichten op grond van een of meerdere overeenkomsten als bedoeld in artikel 7.

10.2 Goedkeuring

Zonder de voorafgaande goedkeuring van YoungOnes, zal Opdrachtnemer met een Opdrachtgever geen andere overeenkomsten aangaan dan een of meerdere overeenkomsten van opdracht als bedoeld in artikel 6.

10.3 Vervanging

Het staat de Opdrachtnemer vrij zich bij de werkzaamheden te laten vervangen door een ander, die de Opdrachtnemer al dan niet via het platform van YoungOnes aanstelt. Opdrachtnemer meldt voorafgaand aan de vervanging aan Opdrachtgever wie de werkzaamheden namens hem uitvoer(en)(t). Daarbij heeft Opdrachtgever niet het recht de vervanger(s) te weigeren.

10.4 Annulering

Indien Opdrachtnemer de overeenkomst van opdracht buiten de afgesproken annuleringstermijn annuleert, gaat artikel 10.3 in werking. Indien geen vervanging wordt verzorgd door Opdrachtnemer, wordt er een keuze gemaakt door de Opdrachtgever van de desbetreffende klus. De Opdrachtgever geeft per klus aan of deze wel of niet tevreden is over de afhandeling van de annulering of no-show door Opdrachtnemer. Indien tevreden, is er geen gevolg voor de Opdrachtnemer. Indien niet tevreden, treedt er een vervolgproces in werking.

 1. Bij opdrachten in de toekomst waarop de Opdrachtnemer gematcht is, wordt iedere Opdrachtgever van de desbetreffende opdracht op de hoogte gesteld van de annulering. Opdrachtgevers krijgen de keuze desgewenst de match ongedaan te maken. Indien dit buiten de geldende annuleringstermijn gebeurt, vervalt de mogelijkheid tot het claimen van de opdracht voor de Opdrachtnemer.  
 2. Bij opdrachten in de toekomst waarop de Opdrachtnemer heeft gereageerd, maar waar nog geen match is gemaakt, wordt de reactie ongedaan gemaakt.
 3. De opdrachtnemer krijgt per mail de keuze om actief te blijven op het platform. Dit kan door het betalen van een borg t.w.v. € 100,-. De Opdrachtnemer dient binnen 72 uur (3 dagen) een reactie te geven en daarin zijn of haar keuze aan te geven.
 4. Indien de Opdrachtnemer wenst de borg te betalen, dan ontvangt de Opdrachtnemer een I-Deal link per mail om het bedrag over te maken. Dit dient binnen 24 uur (1 dag) te gebeuren.
 5. Indien de Opdrachtnemer niet binnen 72 uur (3 dagen) reageert na de signalering en/of niet binnen 24 uur (1 dag) de borg overmaakt, wordt de Opdrachtnemer alsnog automatisch afgemeld op opdrachten waarvoor Opdrachtnemer reeds gematcht stond. Opdrachtnemer heeft ook niet de kans te reageren op nieuwe opdrachten.  
 6. De Opdrachtnemer kan weer aanspraak maken op de borg zodra hij / zij achtereenvolgens 10 opdrachten heeft uitgevoerd, zonder opnieuw te maken hebben gehad met een annulering buiten het termijn of een no-show. Opdrachtnemer dient actief contact op te nemen met YoungOnes (support@youngones.works) om de borg te laten uitkeren.

11 Account

11.1 Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van YoungOnes dient een account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op de Website onder opgave van de gevraagde gegevens. 

11.2 Een account wordt pas aangemaakt wanneer YoungOnes de aanvraag tot het plaatsen van een account schriftelijk heeft aanvaard. YoungOnes is gerechtigd (het aanmaken van) een account en/of een bieding of andere informatie door de Opdrachtnemer te weigeren c.q. te verwijderen zonder vermelding van redenen. 

11.3 Ten behoeve van het account wordt een wachtwoord aan de Opdrachtnemer verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Opdrachtnemer mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn account en vrijwaart YoungCapital voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn account van de Dienst is gemaakt. 

11.4 YoungOnes  is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de dienst.

12 Uitsluiting

YoungOnes behoudt zich het recht voor om Opdrachtnemer uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Website, door onder meer zijn account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geïnde vergoedingen terug te betalen, indien:    
– de Opdrachtnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden;
– de Opdrachtnemer inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;
– de Opdrachtnemer een uitzendbureau dan wel een daarmee vergelijkbare onderneming drijft;
– de Opdrachtnemer een referentie plaatst bij een opdracht die door de Opdrachtnemer zelf op de Website is geplaatst;
– de Opdrachtnemer in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.
– de Opdrachtnemer medewerkers van YoungOnes of Opdrachtgevers onheus bejegend dmv smadelijke, lasterlijke, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik.

13 Beëindiging gebruiksrecht

Opdrachtnemer en YoungOnes hebben te allen tijde het recht de registratie van Opdrachtnemer op het digitaal platform te beëindigen en deze Gebruikersovereenkomst te ontbinden zonder opgaaf van reden en zonder dat de ander aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die uit een beëindiging is voortgevloeid.

14 Overmacht

YoungOnes is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan YoungOnes gebruikt maakt.

15 Verwijzingen

De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de Websites van derden. YoungOnes heeft geen zeggenschap over deze Websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.

16 Beveiliging

YoungOnes spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. YoungOnes legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

17 Nederlands recht en rechtsmacht

Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

_______________________________________________________________________________________

Bijlage 1:

OVEREENKOMST TOT KOOP EN LEVERING VAN HANDELSVORDERINGEN

DE ONDERGETEKENDEN:

 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Finqle B.V. handelende onder de naam  “Finqle”, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te 1018 LZ Amsterdam aan het Weesperstraat 61, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordig door haar directeur E.J.T. Klinkenberg, MSc. (hierna te noemen: “Finqle”)

en

 1. <Client: bedrijfsnaam> gevestigd te <Client: postcode> <Client: stad> aan de <Client: adres> (handelsregisternummer <Client: KvK-nummer>), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door <Contactpersoon: titel> <Contactpersoon: initialen> <Contactpersoon: achternaam> (hierna te noemen: “Verkoper”)

IN OVERWEGING NEMENDE:

 • dat Finqle een financieringsmaatschappij is die gespecialiseerd is in debiteurenfinanciering, ofwel factoring;
 • dat Verkoper handelsvorderingen heeft op zijn/haar debiteuren en deze vorderingen wenst over te dragen (verkopen en leveren) aan Finqle;
 • dat Finqle bereid is deze overdracht door Verkoper op nader te noemen voorwaarden te accepteren;

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

artikel 1 – Verkoop en levering

 1. Gedurende de looptijd en onder de (opschortende) voorwaarden van de bepalingen in deze overeenkomst verkoopt Verkoper aan Finqle gelijk Finqle van Verkoper, koopt nader te specificeren (toekomstige) handelsvorderingen van Verkoper die nog aan afnemers van Verkoper dienen te worden gefactureerd (hierna ook te noemen: de “Vorderingen”). Verkoper verklaart dat deze overeenkomst als akte tot levering (bij voorbaat) van de Vorderingen is bestemd, terwijl deze levering door Finqle (bij voorbaat) wordt aanvaard.
 2. Deze verkoop en koop en levering (cessie) van Vorderingen vindt plaats onder de opschortende voorwaarden dat de afnemer van Verkoper niet failliet mag zijn verklaard of surseance van betaling hebben verkregen, dat er geen geregistreerde gevallen van “in gebreke gebleven zijn met opeisbare betaling” bekend zijn noch dat er sprake is van een slechte betalingsreputatie van deze afnemer, zulks uitsluitend ter beoordeling van Finqle. Het “in gebreke gebleven zijn met opeisbare betaling” dan wel een slechte betalingsreputatie worden in ieder geval aanwezig geacht, indien een afnemer failleert binnen negentig (90) dagen na aankoop van de eerste Vordering op afnemer door Finqle.
 3. De nadere specificatie van de Vorderingen en de acceptatie ervan door Finqle vindt plaats op de door Finqle opgestelde en aan Verkoper af te geven afrekennota, welke afrekennota als akte tot levering door Verkoper van de Vorderingen is bestemd.
 4. Met een aan Finqle overgedragen Vordering gaan tevens alle aan deze Vordering verbonden zekerheids-, afhankelijke- en nevenrechten, alsmede een eventueel door Verkoper bedongen eigendomsvoorbehoud op Finqle over. Voor zover dat niet zo mocht zijn draagt Verkoper bedoelde zekerheids-, afhankelijke- en neven-rechten, alsmede een eventueel door Verkoper bedongen eigendomsvoorbehoud bij deze over aan Finqle. Van de aan Finqle overgedragen afhankelijke- en/of nevenrechten maken eventuele arbitrage-, mediation- en bindend-adviesbepalingen uitdrukkelijk geen deel uit; deze worden derhalve niet aan haar overgedragen.
 5. Aankoop van Vorderingen door Finqle zal alleen geschieden indien de jaarlijks verschuldigde abonnementskosten conform de prijslijst van Finqle door Verkoper aan Finqle zijn voldaan.

artikel 2 – Tarieven en aan te kopen bedrag Vordering

 1. Deze overeenkomst is aangegaan op basis van de meest recente prijslijst van Finqle, waarmede Verkoper zich akkoord verklaart voor wat betreft de daarin genoemde jaarlijkse vaste kosten (abonnementskosten) en de kosten per te koop aangeboden Vordering, voor zover daarvan schriftelijk niet is afgeweken.
 2. De aankoopprijs van een Vordering (het percentage van de totale Vordering inclusief de verschuldigde omzetbelasting) wordt per gekochte Vordering vooraf door Finqle aan Verkoper kenbaar gemaakt.
 3. Finqle stelt bij het aangaan van deze overeenkomst een zogenaamde factorlimiet – hetzij een factorlimiet voor Verkoper dan wel een factorlimiet per afnemer van Verkoper – vast. Deze factorlimiet wordt schriftelijk aan Verkoper bevestigd. In geval van overschrijding van deze factorlimiet rust het incasso- en/of insolventierisico voor het openstaande bedrag dat de vastgestelde limiet te boven gaat bij Verkoper.
 4. Finqle behoudt zich het recht voor jaarlijks en per 1 januari het prijsniveau aan te passen aan de stijging van de algemene prijsindex. Zij zal Verkoper daarover schriftelijk informeren.

artikel 3 – Omzetbelasting

 1. Ongeacht de aankoop van een Vordering door Finqle dient Verkoper op normale wijze en tijdig zorg te dragen voor afdracht van de in de Vordering begrepen omzetbelasting aan de Belastingdienst.
 2. Indien en voor zover zich met betrekking tot een door Finqle van Verkoper gekochte Vordering een situatie voordoet als bedoel in artikel 29 van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna ook te noemen: “Wet OB”), komt het recht op teruggave toe aan Finqle. In voorkomend geval geldt deze overeenkomst tevens als overeenkomst tot verkoop en cessie van de betreffende (terug)vordering van reeds door Verkoper afgedragen omzetbelasting, waartoe Verkoper deze voorwaardelijke vordering reeds hierdoor en bij voorbaat verkoopt, levert en overdraagt aan Finqle die deze voorwaardelijke vordering bij voorbaat koopt en aanvaardt.
 3. Verkoper is op eerste schriftelijke verzoek van Finqle verplicht en Finqle is bevoegd deze cessie schriftelijk mee te delen aan de Belastingdienst en zal de Belastingdienst een afschrift of uittreksel van deze overeenkomst ter hand kunnen stellen.
 4. Verkoper verschaft aan Finqle alle bewijsstukken met betrekking tot de door haar afgedragen omzetbelasting die Finqle op grond van artikel 29 Wet OB wil terugvorderen, dit in origineel of, maar dan uitsluitend indien en voor zover Verkoper belang houdt bij behoud van een bewijsstuk, in afschrift. Daar waar Verkoper een bewijsstuk geheel of gedeeltelijk van zo vertrouwelijke aard acht, dat zij het niet in zijn geheel, al dan niet in origineel aan Finqle ter hand wenst te stellen, mag zij in plaats daarvan volstaan met terhandstelling van een op kosten van Verkoper op te maken notariële akte houdende een uittreksel van alle voor het neven-recht relevante passages uit het bewijsstuk.
 5. Verkoper staat er voor in dat de bij voorbaat gecedeerde vordering bestaat en overdraagbaar is en niet aantastbaar op grond van juridische verweren van de Belastingdienst of ten gevolge van een (mogelijk) beroep op verrekening.

artikel 4 – Informatie en mededeling

 1. Finqle is gerechtigd alle relevante kredietinformatie te verzamelen omtrent afnemers van Verkoper en daarmede ook direct in contact te treden. Finqle kan als voorwaarde voor aankoop van enige Vordering stellen dat een afnemer de betreffende factuur vooraf uitdrukkelijk goedkeurt.
 2. Verkoper is verplicht en Finqle is te allen tijde bevoegd de overdracht van Vorderingen (cessie) mee te delen aan de afnemers van Verkoper en kan deze afnemers een afschrift of uittreksel van deze overeenkomst ter hand stellen.

artikel 5 – Voorwaarden gesteld aan de over te dragen Vorderingen

 1. De tussen Verkoper en zijn afnemer overeengekomen verkoop-, leverings- en/of betalingsvoorwaarden dienen voorafgaand door Finqle te zijn goedgekeurd en aan haar bekend te zijn;  

Verkoper is dus gehouden aan Finqle een exemplaar van deze verkoop-, leverings- en/of betalingsvoorwaarden te verstrekken.

 1. Verkoper staat jegens Finqle in voor het navolgende:
  1. dat de Vordering geen betrekking heeft op een nog aan enige goedkeuring onderworpen transactie noch verschuldigde verkoopcommissie, betaling in termijnen noch na te komen afspraken of beperkte eigendomsoverdracht, niet zijnde een tussen partijen bedongen eigendomsvoorbehoud;
  2. dat de gefactureerde zaken bewijsbaar en in goede staat zijn afgeleverd dan wel dat de gefactureerde diensten en/of werkzaamheden correct zijn uitgevoerd. Tevens dient onomstotelijk bewijsbaar te zijn dat de afnemer de zaken en/of diensten rechtsgeldig heeft besteld dan wel de werkzaamheden aan afnemer heeft opgedragen;
  3. dat de Vordering betrekking heeft op een transactie die rechtsgeldig tot stand is gekomen en dat er geen belemmering bestaat tot verkoop en levering van de Vordering op afnemer aan Finqle;
  4. dat afnemer geen aanspraak kan maken op enig compensatierecht tegenover Verkoper dan wel dat een verreken-bare tegenvordering bestaat, dan wel dat afnemer geen crediteur is van Verkoper;
  5. dat naast de aan Finqle bekende verkoop-, leverings- en/of betalingsvoorwaarden geen andere afspraken zijn of worden gemaakt die in strijd kunnen zijn met de belangen en/of rechten van Finqle als kopende partij van de Vordering en/of de aan haar bekende verkoop-, leverings- en/of betalingsvoorwaarden;
  6. dat er geen dispuut bestaat ten aanzien van de schuld-verhouding en dat Verkoper niets bekend is van enige omstandigheid die een dispuut zou kunnen veroorzaken;
  7. dat de Vordering niet is overgedragen, verkocht of verpand – hoegenaamd ook – aan een derde;
  8. dat de Vordering niet is beslagen, dan wel ten laste van Verkoper beslag ligt onder afnemer;
  9. dat de Vordering er niet een is op een dochter-, zuster- of moedermaatschappij van Verkoper of enige andere onderneming waarin Verkoper enig belang heeft;
  10. dat de met afnemer overeengekomen verkoop-, leverings- en/of betalingsvoorwaarden er in voorzien dat vertragingsrente van minimaal de wettelijke handelsrente als bedoeld in de artikelen 6:119a en 6:120 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (hierna ook te noemen: “BW”) verschuldigd is, indien niet binnen de overeengekomen betalingstermijn wordt betaald;
  11. dat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met schriftelijke goedkeuring van Finqle, de overeengekomen betalingstermijn van een factuur maximaal 60 dagen mag zijn;
  12. dat Verkoper volledig bevoegd is de Vorderingen in eigendom aan Finqle over te dragen.

artikel 6 – Cessietekst een aanlevering Vorderingen

 1. Alle door Verkoper aan Finqle verkochte Vorderingen worden gefactureerd op het brief- of factuurpapier van Verkoper en bevatten (minimaal) de navolgende mededeling en tekst:

<Client: bedrijfsnaam> maakt gebruik van factoring. In verband daarmee is het vorderingsrecht van deze factuur overgedragen aan Finqle B.V. te Amsterdam. Rechtsgeldige en bevrijdende betaling van deze factuur kan uitsluitend en moet binnen <betaaltermijn> na dagtekening van de factuur plaatsvinden door betaling op IBAN NL94 RABO 0307 1821 34 ten name van Finqle B.V. te Amsterdam o.v.v. het factuurnummer”

 1. Verkoper stelt de betreffende factuur in origineel en in kopie in tweevoud en voorzien van alle noodzakelijke bijlagen en/of bescheiden waaruit de rechtsgeldigheid van de Vordering en het geleverde blijkt, aan Finqle ter beschikking, waarna Finqle zorg draagt voor verzenden van de aan haar overgedragen originele factuur met de cessietekst met de betreffende bijlagen aan de afnemer.

artikel 7 – Disputen en creditering

 1. Verkoper is verplicht Finqle direct te informeren over klachten en bezwaren van afnemers ten aanzien van hetgeen met de aan Finqle overgedragen facturen aan hen in rekening is gebracht alsmede over eventueel onder afnemers ten laste van Verkoper gelegde derdenbeslagen.
 2. Verkoper is gehouden Finqle onmiddellijk in kennis te stellen van alle eventuele crediteringen aan afnemers waarop Finqle Vorderingen van Verkoper heeft gekocht, door toezending aan Finqle van de desbetreffende creditfactuur in origineel en in kopie in tweevoud en voorzien van de in artikel 6 lid 1 genoemde cessie-tekst. 
 3. Het bedrag van de in artikel 7 lid 2 genoemde creditfactuur dient direct door Verkoper aan Finqle te worden terugbetaald.

artikel 8 – Overdracht

 1. Het is Verkoper uitdrukkelijk verboden om gedurende de looptijd van deze overeenkomst verkochte Vorderingen te verpanden, in eigendom dan wel ter zekerheid over te dragen aan derden.
 2. Finqle is gerechtigd door haar gekochte Vorderingen aan derden over te dragen of te verpanden, hetgeen evenzeer geldt voor de overdracht van deze overeenkomst aan derden.

artikel 9 – Rechtstreekse betaling

 1. Indien afnemer een Vordering rechtstreeks betaalt aan Verkoper, dan is Verkoper verplicht deze betaling direct aan Finqle te melden en het ontvangen bedrag binnen twee (2) dagen na de ontvangst van de betaling te betalen aan Finqle, evenwel zonder dat Finqle zulks aan Verkoper moet verzoeken.

artikel 10 – Looptijd en opzegging

 1. Deze overeenkomst wordt direct na ondertekening door alle partijen van kracht en heeft een looptijd van twaalf (12) kalendermaanden, gerekend vanaf de ingangsdatum van deze overeenkomst.
 2. Deze overeenkomst wordt stilzwijgend met een periode van telkens twaalf (12) kalendermaanden verlengd, tenzij Verkoper uiterlijk drie (3) maanden voorafgaande aan de einddatum, middels een aangetekende brief, de overeenkomst heeft opgezegd.
 3. Finqle heeft de mogelijkheid deze overeenkomst tussentijds op te zeggen indien Verkoper een van de voorwaarden/verplichtingen genoemd in artikel 1 lid 5, artikel 2 lid 3, artikel 3 lid 1, artikel 5 en artikel 7 lid 2 niet (behoorlijk) nakomt, dan wel indien Verkoper tekort komt ten aanzien van voor hem geformuleerde (overige) verplichtingen in artikel 4 lid 2, de artikelen 7, 8, 9 en 12.
 4. Na de beëindiging van de overeenkomst lopen de verplichtingen van partijen uit hoofde van deze overeenkomst, ook na de einddatum, onverkort door voor vorderingen welke voor de einddatum door Finqle van Verkoper zijn gekocht.
 5. Verkoper is gehouden om aan Finqle te vergoeden alle kosten, ook die van eventuele juridische bijstand, die verband houden met eventuele extra werkzaamheden in verband met de tussentijdse opzegging.

artikel 11 – Terugbetaling en schadeplichtigheid Verkoper

 1. Indien de afnemer, binnen redelijke termijn na ontvangst van de factuur, klachten uit over de geleverde zaken en/of verleende diensten of anderszins, ter beoordeling van Finqle terecht bezwaar maakt tegen betaling van de Vordering, dan is Verkoper verplicht de betreffende Vordering op eerste verzoek van Finqle en binnen twee (2) dagen terug te kopen tegen betaling van een bedrag van 100% van het factuurbedrag (inclusief de op de factuur genoemde omzetbelasting). Verkoper is alsdan tevens gehouden om aan Finqle te vergoeden alle kosten die verband houden met eventuele extra werkzaamheden en het terug overdragen (“retro cederen”) van de Vordering.
 2. Indien Verkoper een van de voorwaarden genoemd in artikel 5 lid 2 niet (behoorlijk) nakomt, zulks ter beoordeling van Finqle, is Verkoper verplicht de Vordering ten aanzien waarvan door Finqle dit garantiegebrek wordt gesteld op eerste verzoek van Finqle en binnen twee (2) dagen terug te kopen tegen betaling van een bedrag van 100% van het factuurbedrag (inclusief de op de factuur genoemde omzetbelasting).
 3. In de gevallen als omschreven in artikel 7 lid 3, artikel 8 lid 1 en artikel 9 lid 1 is Verkoper verplicht de betreffende Vordering op eerste verzoek van Finqle en binnen twee (2) dagen terug te betalen tegen betaling van een bedrag van 100% van het betreffende factuurbedrag (inclusief de op de factuur genoemde omzetbelasting). Verkoper is alsdan tevens gehouden om aan Finqle te vergoeden alle kosten die verband houden met eventuele extra werkzaamheden en het terug overdragen (“retro cederen”) van de Vordering.
 4. Eerst na ontvangst van de betaling van de desbetreffende Vordering als bedoeld in de leden 2 en 3 zal Finqle de retro-cessie mededelen aan afnemer. Finqle behoudt evenwel tot het moment van volledige terugbetaling door Verkoper het recht alsnog betaling van de Vordering bij de afnemer te verkrijgen door inschakeling van haar eigen advocaat. Verkoper is alsdan tevens gehouden om aan Finqle te vergoeden alle kosten die verband houden met eventuele extra werkzaamheden en het terug overdragen (“retro cederen”) van de Vordering.
 5. Indien Verkoper niet binnen twee (2) dagen aan de verplichting als omschreven in de leden 1, 2 en 3 voldoet is Verkoper primair een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete aan Finqle verschuldigd ter hoogte van tweemaal het nominale bedrag van de Vordering waarop het door Verkoper in gebreke blijven betrekking heeft, dan wel subsidiair een rente van anderhalf procent (1,5%) vanaf de datum waarop Verkoper de bedoelde verplichtingen jegens Finqle had moeten nakomen.
 6. Indien Verkoper enige andere betalingsverplichting jegens Finqle heeft en niet binnen de gestelde betalingstermijn aan de betreffende betalingsverplichting voldoet is Verkoper een rente van anderhalf procent (1,5%) vanaf de datum waarop Verkoper de bedoelde verplichting jegens Finqle had moeten nakomen.
 7. Verkoper is aan Finqle alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke noodzakelijk zijn om de uit hierboven genoemde leden voortvloeiende en overige door Verkoper aan Finqle verschuldigde bedragen te incasseren, alsmede de daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, anders dan die welke worden bedoeld in de artikelen 237 tot en met 242 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op vijftien procent (15%) van het betreffende te vorderen bedrag, evenwel met een minimum van € 125,00 (zegge: eenhonderd vijfentwintig euro).

artikel 12 – Bijzondere verplichtingen Verkoper

 1. Jaarlijks en voorts op eerste verzoek van Finqle dient Verkoper aan te leveren de (geconsolideerde) jaarcijfers uiterlijk zes (6) maanden na afsluiting van het boekjaar.
 2. Bij toepasselijkheid van de regelingen betreffende keten- en inlenersaansprakelijkheid, dient Verkoper aan Finqle tweemaandelijks een Verklaring betalingsgedrag keten- en inlenersaansprakelijkheid van de Belastingdienst te overleggen.
 3. Indien de door Verkoper gefactureerde diensten en/of leveringen onder de (wettelijke) regelingen betreffende keten- en inlenersaansprakelijkheid vallen, heeft de aankoop van de Vordering door Finqle uitsluitend betrekking op het zogenaamde vrije gedeelte van de Vordering. Verkoper dient op juiste wijze en tijdige zorg te dragen voor de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de (wettelijke) regelingen betreffende keten- en inlenersaansprakelijkheid.
 4. Verkoper verbindt zich jegens Finqle tot strikte geheimhouding omtrent het bestaan en de inhoud van deze overeenkomst, tenzij zulks in strijd is met wettelijke verplichtingen, op straffe van verbeurte van een dadelijk en ineens zonder sommatie of in gebreke stelling opeisbare boete van € 10.000,00 (zegge: tienduizend euro) per overtreding.

artikel 13 – Voorwaardelijke private last tot inning

 1. Voor zover noodzakelijk in het geval de in het kader van deze overeenkomst aan Finqle verkochte en geleverde Vorderingen onoverdraagbaar mochten blijken te zijn, geeft Verkoper reeds nu bij voorbaat aan Finqle de last en aanvaardt Finqle van Verkoper deze last om in het belang van Verkoper doch op eigen naam (dus op naam van Finqle) betalingen te ontvangen van alle Vorderingen die Verkoper krachtens deze overeenkomst aan Finqle heeft verkocht en geleverd.
 2. Voor zover dit rechtens wordt toegelaten, is Finqle met uitsluiting van Verkoper bevoegd en verplicht de bedoelde last uit te voeren, welke uitsluiting ook tegenover derden geldt.
 3. Finqle is gerechtigd de last, naar eer en geweten en als een goed lasthebber, geheel naar eigen inzicht uit te voeren.

artikel 14 – Toepasselijk recht en domiciliekeuze

 1. Op de rechtsverhouding tussen Finqle en Verkoper en op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele algemene (inkoop-, verkoop-, leverings-, betalings- en/of handels-) voorwaarden van Verkoper zijn op de rechtsverhouding tussen Finqle en Verkoper noch op deze overeenkomst van toepassing; eventuele toepasselijkheid wordt door Finqle uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. In het geval van geschillen tussen Finqle en Verkoper waarvoor een rechtbank bevoegd is, worden deze bij uitsluiting voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam.

Deze overeenkomst is in tweevoud opgemaakt en door beide partijen ondertekend. Beide partijen verklaren van deze overeenkomst ieder een ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.

plaats en datum: Amsterdam <Datum: vandaag>

<Client: bedrijfsnaam> Finqle B.V.

<Contactpersoon: Initialen + achternaam> E.J.T. Klinkenberg

Bijlage 1

Voorbeeld afrekennota tevens akte van cessie