Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden opdrachtgevers

The YoungOnes B.V., hierna te noemen ‘YoungOnes’, is statutair gevestigd te Hoofddorp met adres Siriusdreef 12, 2132 WT te Hoofddorp en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 70236453.

1 Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1.1 Dienst

De dienstverlening die door YoungOnes wordt aangeboden door middel van de Website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Opdrachtgevers en Opdrachtnemers in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden buiten dienstbetrekking.

1.2 Opdrachtgever

De natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een Opdrachtnemer met gebruikmaking van de Website.

1.3 Opdrachtnemer

De natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van het platform beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Opdrachtgever respectievelijk zich inschrijft voor dan wel biedt op één of meer opdrachten van een Opdrachtgever. De opdrachtnemer zal de werkzaamheden verrichten middels een overeenkomst van opdracht.

1.4 Website

www.youngones.works en alles wat hieraan gelieerd is, zo ook de daarbij bijbehorende Apps.

2 Algemeen

2.1.1 YoungOnes faciliteert:

een platform waar opdrachten geplaatst kunnen worden;
een platform waar geacquireerd kan worden op opdrachten;
modelovereenkomsten (waaronder een overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever);
facturaties namens opdrachtnemers; en
betalingen.

2.1.2 YoungOnes is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen.

2.1.3 Afwijkingen van de Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen YoungOnes en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.2 Over het platform

YoungOnes is niet verantwoordelijk voor enige content geplaatst op het platform of op haar website. Wij nemen uiteraard wel maatregelen om juistheid, geldigheid en compleetheid van informatie te waarborgen.

2.3 Over deze Gebruiksvoorwaarden

2.3.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van YoungOnes website en het platform en op alle rechtshandelingen die voortvloeien uit het gebruik van diensten van YoungOnes.