Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden opdrachtgevers

The YoungOnes B.V., hierna te noemen ‘YoungOnes’, is statutair gevestigd te Hoofddorp met adres Siriusdreef 12, 2132 WT te Hoofddorp en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 70236453.

1 Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1.1 Dienst

De dienstverlening die door YoungOnes wordt aangeboden door middel van de Website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Opdrachtgevers en Opdrachtnemers in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden buiten dienstbetrekking.

1.2 Opdrachtgever

De natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een Opdrachtnemer met gebruikmaking van de Website.

1.3 Opdrachtnemer

De natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van het platform beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Opdrachtgever respectievelijk zich inschrijft voor dan wel biedt op één of meer opdrachten van een Opdrachtgever. De opdrachtnemer zal de werkzaamheden verrichten middels een overeenkomst van opdracht.

1.4 Website

www.youngones.works en alles wat hieraan gelieerd is, zo ook de daarbij bijbehorende Apps.

2 Algemeen

2.1 Faciliteiten

2.1.1 YoungOnes faciliteert:
een platform waar opdrachten geplaatst kunnen worden;
een platform waar geacquireerd kan worden op opdrachten;
modelovereenkomsten (waaronder een overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever);
facturaties namens opdrachtnemers; en
betalingen.

2.1.2 YoungOnes is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen.

2.1.3 Afwijkingen van de Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen YoungOnes en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.2 Over het platform

YoungOnes is niet verantwoordelijk voor enige content geplaatst op het platform of op haar website. Wij nemen uiteraard wel maatregelen om juistheid, geldigheid en compleetheid van informatie te waarborgen.

2.3 Over deze Gebruiksvoorwaarden

2.3.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van YoungOnes website en het platform en op alle rechtshandelingen die voortvloeien uit het gebruik van diensten van YoungOnes.

3 Registratie

3.1 Minimale vereisten

U kunt opdrachtgever worden indien u zich bij YoungOnes heeft geregistreerd als opdrachtgever door middel van het aanmaken van een profiel op het platform. De minimale vereisten voor het registreren als opdrachtgever zijn:

  • inschrijving KvK;
  • contact-/facturatiegegevens; en
  • rekeningnummer. 

3.2 Opdracht

Opdrachtgever plaatst een opdracht bij YoungOnes door een volledig ingevuld en aangeleverd opdrachtformulier. Na aanlevering van het opdrachtformulier wordt de opdracht binnen 1 uur zichtbaar voor opdrachtnemers en blijft zichtbaar, Totdat de overeenkomst van opdracht tot stand is gekomen, de opdracht is ingetrokken of gewijzigd. Opdrachtgever heeft mogelijkheid tot het intrekken en wijzigen van de opdracht zolang de overeenkomst van opdracht niet tot stand is gekomen.

3.3 Intellectueel Eigendom

U blijft zelf eigenaar van alle inhoud en informatie die u plaatst op YoungOnes. Voor inhoud waarop intellectuele-eigendomsrechten rusten, zoals foto’s (IE-inhoud), geeft u ons nadrukkelijk de volgende toestemming: u verleent ons een niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie om alle IE-inhoud te gebruiken die u plaatst op YoungOnes (IE-licentie). Deze IE-licentie eindigt wanneer u uw IE-inhoud of uw account verwijdert.

4 Vergoeding

4.1 Gebruikersvergoeding

Voor overeenkomsten van opdracht die middels YoungOnes zijn ontstaan tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, is opdrachtgever YoungOnes een gebruikersvergoeding verschuldigd van EUR 3,50 (ex BTW) per gewerkt uur. YoungOnes zal opdrachtgever iedere week een factuur zenden in verband met de gebruikersvergoeding, en opdrachtgever zal de gebruikersvergoeding binnen [14 dagen] na de verzending van de factuur betalen.

4.2 Vordering

Indien de vordering van opdrachtnemer op opdrachtgever aan The YoungOnes b.v. wordt verkocht middels factoring kan opdrachtgever slechts bevrijdend betalen aan The YoungOnes b.v. Opdrachtgever zal door een mededeling op de factuur van de verkoop en overdracht op de hoogte worden gebracht.

5 Aansprakelijkheid

YoungOnes is niet verantwoordelijk voor en biedt geen zekerheden over het vullen, plaatsen of beschikbaar zijn van opdrachten. YoungOnes is niet aansprakelijk voor enige schade die geleden wordt of kosten die ontstaan bij het niet vullen, verwijderen, wijzigen, annuleren van een opdracht. YoungOnes is niet aansprakelijk voor de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, noch de wijze van uitvoering daarvan. YoungOnes brengt uitsluitend vraag en aanbod samen. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste invulling en uitvoering van de opdracht. 

Voorts is, voor zover er aansprakelijkheid is voor YoungOnes, deze aansprakelijkheid beperkt tot €1000, – per gebeurtenis en €5000,- per jaar. Indirecte en gevolgschade zijn nadrukkelijk uitgesloten.

6 Beëindiging

Opdrachtgever en YoungOnes hebben het recht de registratie te allen tijde te beëindigen, zonder opgaaf van reden en zonder dat de ander aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die uit een beëindiging is voortgevloeid.

7 Overeenkomst van opdracht

7.1 Afwijkingen

Als service bij haar platform stelt YoungOnes een template Modelovereenkomst van opdracht ter beschikking aan de opdrachtnemers en de opdrachtgevers. Partijen zijn vrij zelf andere afspraken te maken, maar zullen daarbij niet afwijken van de artikelen 2 tot en met 10 van de template. YoungOnes kan echter niet instaan voor het al dan niet ontstaan of aanwezig zijn van een dienstbetrekking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Opdrachtgever en opdrachtnemer dienen hieromtrent duidelijke afspraken te maken welke in lijn zijn met de vigerende wetgeving. Tevens dient de feitelijke situatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer overeen te komen met hetgeen in de template overeenkomst wordt opgenomen.

7.2 YoungOnes geen partij

YoungOnes is enkel bemiddelaar en is niet betrokken bij de (uitvoering van de) Opdracht (de klus). De Opdracht wordt aangegaan door en tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en YoungOnes is hier geen partij bij.

YoungOnes is niet aansprakelijk voor schade die betrekking heeft op, of voortvloeit uit (de uitvoering van) de Opdracht. YoungOnes is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van een opdrachtgever of opdrachtnemer in welke vorm dan ook. YoungOnes is niet verantwoordelijk voor de informatie die door opdrachtgever is verstrekt in het opdrachtformulier of indien opdrachtgever zich hierin niet houdt aan de toepasselijke wet- en regelgeving, intellectuele eigendomsrechten en privacy wetgeving voor derden.

8 Diversen

8.1 650 uur

Opdrachtgever zal een opdrachtnemer op grond van een of meerdere overeenkomsten als bedoeld in artikel 7, maximaal 650 uur per jaar werkzaamheden laten verrichten.

8.2 Rechtstreekse overeenkomst

Indien opdrachtgever, voordat een opdrachtnemer 650 uur werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever heeft verricht, met de opdrachtnemer rechtstreeks, zonder tussenkomst van YoungOnes een overeenkomst aangaat zal opdrachtgever YoungOnes een vergoeding zijn verschuldigd die als volgt wordt berekend: (650 minus het aantal door opdrachtnemer voor opdrachtgever gewerkte uren via het platform) vermenigvuldigd met EUR 3,50 ex BTW.

8.3 Kennisgeving

Opdrachtgever zal YoungOnes onmiddellijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen, in kennis stellen zodra er een (arbeids)overeenkomst wordt aangegaan tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zonder tussenkomst van YoungOnes. Bij gebreke zal de opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd zijn ad EUR 3.000,- aan YoungOnes.

9 Onderhoud

YoungOnes is gerechtigd de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens YoungOnes ontstaat.

10 Beveiliging

YoungOnes spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. YoungOnes legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

11 Nederlands recht en rechtsmacht

Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.